CƠ CẤU TỔ CHỨC

Lãnh đạo Phòng: Gồm 1 Trưởng phòng và 1 Phó Trưởng phòng.

   + Trưởng phòng: Chịu trách nhiệm trước Hiệu Trưởng về các công tác hoạt động theo chức năng nhiệm vụ của phòng. Quản lý và điều hành các công tác chung của phòng.

   + Phó Trưởng phòng: Giúp Trưởng phòng quản lý và điều hành công tác tổ chức cán bộ, công tác hành chính, thi đua khen thưởng, thực hiện chế độ chính sách, bảo vệ chính trị nội bộ và an ninh trật tự cơ quan.

Cơ cấu tổ chức bao gồm:

  + 24 cán bộ biên chế và hợp đồng lao động.

      * Trưởng phòng:          TS. Nguyễn Văn Hùng

           * Phó Trưởng phòng:  ThS. Nguyễn Thị Tuyết Tâm.

1. Tổ Văn phòng Hành chính: CN. Văn Thị Thu Hà, CN. Nguyễn Quốc Khánh, Ông Ngô Văn Nghĩa, CN. Đỗ Thị Cảnh, Bà Nguyễn Thị Hoài Nhi.

2. Tổ chức cán bộ: ThS. Nguyễn Thị Tuyết Tâm, CN. Hoàng Thị Thu Hương, BS. Trần Thị Hoa, BS. Hoàng Ngọc Tú.

3. Tổ Văn phòng Đảng - Đoàn thể: CN. Nguyễn Ngọc Nam, CN. Trần Anh Quốc, Ông Nguyễn Ngọc Linh, ThS. Văn Thị Hương Bình.

4. Tổ Thanh tra và Pháp chế: CN. Nguyễn Thị Phương Thảo.

5. Tổ bảo vệ: Ông Nguyễn Quang Việt, Ông Nguyễn Bá Tý, Ông Hoàng Minh Dân, Ông Lê Văn Phước, Ông Hồ Vũ Viết Sơn.

6. Tổ xe: Ông Nguyễn Văn Long, Ông Phạm Vũ Hồng Phong, Ông Nguyễn Đức Bảo Thuần.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

II.CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Phòng Tổ chức, Hành chính, Thanh tra và Pháp chế có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng và Ban Giám hiệu về những lĩnh vực công tác sau: công tác hành chính - văn thư, công tác kế hoạch - tổng hợp, công tác lễ tân; công tác tổ chức và cán bộ: quy hoạch, bồi dưỡng, bố trí, quản lý đội ngũ cán bộ; công tác xây dựng, kiện toàn và nâng cao hiệu lực của bộ máy quản lý; công tác chế độ, chính sách; công tác thi đua khen thưởng và thanh tra pháp chế.

- Phòng Tổ chức, Hành chính, Thanh tra và Pháp chế đảm nhận công việc, trực tiếp theo sự chỉ đạo, điều hành công tác của Hiệu trưởng và Ban Giám hiệu.

  •  Công tác tổ chức cán bộ

- Nghiên cứu và đề xuất các phương án xây dựng và kiện toàn bộ máy quản lý của Trường phù hợp với yêu cầu phát triển của Trường trong từng giai đoạn: xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, xác định vị trí việc làm của các đơn vị trong Trường cũng như hệ thống các quy định, quy tắc, nội quy làm việc trong Trường.

- Nghiên cứu, tham mưu thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ viên chức đạt chuẩn chức danh nghề nghiệp theo qui định hiện hành; quản lý, sử dụng đội ngũ có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu phát triển của Trường.

- Tham mưu sắp xếp, bố trí, tiếp nhận, điều động cán bộ trong nhà trường phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quy mô phát triển của từng đơn vị; đề xuất bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ theo phân cấp.; kiểm tra, giám sát việc tổ chức quản lý và sử dụng lao động của các đơn vị trong Trường;

- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức; Tổ chức thực hiện quy trình tuyển dụng viên chức mới; lập các hợp đồng khoán việc, hợp đồng tuyển dụng ngắn và dài hạn phục vụ cho công tác đào tạo, NCKH và các công tác khác của Trường.

- Quản lý, cập nhật, bổ sung hồ sơ, lý lịch và sổ Bảo hiểm xã hội của cán bộ, viên chức và hợp đồng lao động (CB, VC, HĐLĐ).

- Đề xuất thành lập các hội đồng tư vấn, tham mưu cho Hiệu trưởng như: Hội đồng tuyển sinh, Hội động tuyển dụng, Hội đồng lương, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng kỷ luật, Hội đồng xét nâng ngạch…

- Làm các thủ tục trong việc cử đi công tác, học tập ở nước ngoài và tiếp nhận trở về.

 - Kết hợp với các đơn vị thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Trường; Kết hợp cùng Tổ Thanh tra pháp chế giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo.

- Tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ viên chức, người lao đông, thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ cơ quan.

  •  Công tác chế độ chính sách

- Thực hiện chế độ chính sách cho CB, VC, HĐLĐ như: nâng lương, chuyển xếp ngạch, nâng ngạch, nghỉ hưu, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, độc hại, nghỉ ốm, thai sản và phụ cấp khác theo qui định của Nhà nước; Xét cấp giấy nghỉ phép năm, nghỉ không hưởng lương, làm các thủ tục nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thôi việc cho cán bộ viên chức và người lao động theo chế độ, chính sách.

- Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho cán bộ, viên chức được cử đi công tác ngoài Trường.

  •  Công tác Thi đua, Khen thưởng

- Phối hợp với các bộ phận chức năng khác tổ chức lập hồ sơ xét duyệt khen thưởng và xử lý kỷ luật đối với  viên chức  và người lao động để trình Hội đồng khen thưởng, kỷ luật và giúp Hiệu trưởng trong vấn đề quyết định khen thưởng, kỷ luật.

- Thực hiện và quản lý công tác thi đua, khen thưởng tập thể và cá nhân của Trường theo quy định hiện hành.

- Xây dựng kế hoạch, biện pháp để thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng của Nhà trường.

  • Về công tác quản lý văn thư, hành chính

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng chương trình, lập kế hoạch công tác của nhà trường: ngắn hạn, trung hạn và kế hoạch chiến lược dài hạn của Nhà trường theo từng giai đoạn.

- Quản lý và tổ chức thực hiện công tác văn thư lưu trữ đúng qui trình và qui định hiện hành. Chỉ đạo nghiệp vụ hành chính, văn thư -lưu trữ đối với cán bộ làm công tác văn thư, văn phòng các đơn vị trực thuộc Trường.

- Quản lý và sử dụng con dấu của Trường theo đúng quy định của Pháp luật và của Hiệu trưởng.

- Soạn thảo, ban hành văn bản thuộc các lĩnh vực tổ chức, nhân sự, hành chính, văn thư, lưu trữ. Thẩm định thể thức văn bản của các đơn vị soạn thảo trước khi trình lãnh đạo nhà trường ký ban hành.

- Tổng hợp tư liệu, đề án, chỉ tiêu, chương trình, kế hoạch của các đơn vị trong toàn Trường; đề xuất, kiến nghị các biện pháp giúp Hiệu trưởng xây dựng chương trình, kế hoạch công tác chung của Trường; đồng thời giúp Hiệu trưởng theo dõi, đôn đốc và điều hành việc thực hiện các chương trình, kế hoạch đó.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng quản lý, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các quy chế làm việc cũng như các chủ trương công tác chung của Trường. Theo dõi, nắm tình hình, tập hợp các thông tin, số liệu các hoạt động của Nhà trường.

- Chịu trách nhiệm và bố trí, bảo quản hiện vật truyền thống trong Phòng trưng bày truyền thống của Trường.

- Tổ chức phục vụ Lễ tân, khánh tiết; điều hành xe phục vụ công tác.

- Quản lý, phục vụ các hoạt động tại các phòng họp, phòng hội thảo của Trường.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức bảo vệ cơ quan, đơn vị, phòng chống mất mát tài sản. Phối hợp với Công an địa phương và các đơn vị liên quan trong và ngoài Trường làm tốt công tác điều tra, xử lý kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh chính trị, bảo mật và trật tự trị an trong Trường.

- Nghiên cứu xây dựng các phương án phòng cháy, chữa cháy và triển khai huấn luyện lực lượng phòng cháy, chữa cháy trong Trường.

  • Công tác Thanh tra - Pháp chế

- Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra về giáo dục và đào tạo trong phạm vi nhà trường nhằm tăng cường hiệu lực quản lý, bảo đảm và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của trường. Tổ chức việc tự kiểm tra, thanh tra thuộc phạm vi quản lý của game cá cược sút penalty - Dược Huế theo qui định của pháp luật về thanh tra. Bảo đảm cho nhà trường hoạt động theo đúng pháp luật và nguyên tắc pháp chế.

  • Thực hiện các công tác khác do Hiệu trưởng giao.

BAN LÃNH ĐẠO VÀ CÁN BỘ QUA CÁC THỜI KỲ

1. TS. Trương Quang Ánh 1975-1977
2. CN. Võ Đình Mẫn 1978 - 1984
3. BS. Bùi Minh Tâm 1985 - 1988
4. BS. Nguyễn Công Lam 1989 - 1991
5. CN. Bùi Công Chất  1992 - 2000
6. ThS. GVC. La Đức Thiện  2001 - 2013
7. PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng  2013 - 2014
8. ThS. Bùi Thị Nguyệt  2015 - 2020
9. TS. Nguyễn Văn Hùng  2020 - đến nay