QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

Viện Y Sinh Học được thành lập vào ngày vào 4/6/2012 nhằm mục đích nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và tăng cường sự kết nối giữa các nhà lâm sàng và cận lâm sàng tại game cá cược sút penalty Dược, Huế. Trong gần 10 năm hoạt động, Viện đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc đào tạo Sau Đại Học cho đội ngũ cán bộ khối Y Học Cơ Sở và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế giúp đẩy mạnh các nghiên cứu về Y Sinh học. Năm 2020, Viện bắt đầu được xây dựng và trang bị cơ sở vật chất để chính thức đi vào hoạt động.

FORMING PROCESS

The Institute of Biomedicine was established on June 4, 2012 with the aim of improving scientific research capacity and strengthening the connections between biomedical and clinical researchers at Hue University of Medicine and Pharmacy. Over a period of 10 years, the Institute contributed to the Postgraduate education for staffs and promote the biomedical research in the University. In 2020, the Institute has been built and equipped to come into operation.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

. Chương trình đào tạo cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm Y học được vận hành dưới sự quản lý của Giám đốc chương trình và sự tham gia đào tạo chính của 7 bộ môn, bao gồm:

Đào tạo Thạc sĩ:

- Đào tạo Thạc sĩ Y học Chức năng từ năm 2003 và đã có 129 học viên tốt nghiệp.

- Từ năm 2018, chương trình đào tạo Thạc sĩ Y học Chức năng được thay bằng chương trình đào tạo Thạc sĩ Khoa học Y Sinh, đến nay đã có 24 học viên tốt nghiệp và 18 học viên hiện đang theo học.

- Tham gia đào tạo Thạc sĩ Công Nghệ Y Sinh học liên kết với Đại học Sassari, Ý. Tính đến thời điểm hiện tại, Viện đã đào tạo được 08 khóa, gồm 74 học viên đã tốt nghiệp và 07 học viên hiện đang theo học.

Đào tạo Tiến sĩ:

- Đào tạo Tiến sĩ Khoa học Y Sinh, gồm chương trình Tiếng Việt và Song ngữ. Hiện nay, đang có 03 Nghiên cứu sinh theo học, trong đó 01 Nghiên cứu sinh đã bảo vệ Luận án cấp Bộ môn/Viện.

- Hợp tác với Đại Học Sassari trong đào tạo Tiến Sĩ Sinh học Phân tử và Khoa học Công nghệ Sinh học.

- Tham gia quản lý chương trình đào tạo Tiến sĩ Y Sinh học trong dự án EDUSHARE.

2. Hoạt động nghiên cứu khoa học.

Trong suốt thời gian hoạt động, các thành viên của Viện đã tham gia các nghiên cứu tập trung vào một số lĩnh vực sau:

- Thực hiện các nghiên cứu về tình trạng đề kháng thuốc của H. pylori, nhiễm trùng liên cầu lợn, các nhiễm trùng do ký sinh trùng và vi nấm.

- Thực hiện các nghiên cứu về gene độc lực và gene kháng thuốc của một số vi khuẩn, ký sinh trùng.

- Thực hiện các nghiên cứu về đột biến gene và bất thường nhiễm sắc thể liên quan bệnh lý di truyền người.

- Thực hiện các nghiên cứu về chỉ điểm chẩn đoán, tiên lượng bệnh.

- Hợp tác với trường Đại Học Tokyo Metropolitan trong nghiên cứu về các virus gây nhiễm trùng ở châu Á.

- Hợp tác với Đại Học Purdue (Hoa Kỳ) và Đại học Torino (Ý) trong nghiên cứu về sốt rét đề kháng thuốc và thử nghiệm các thuốc mới trong điều trị ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc.

- Hỗ trợ cơ sở nghiên cứu cho các nghiên cứu sinh trong chương trình liên kết với các trường Đại học từ Cộng hòa Estonia và Nhật Bản.

- Viện và các bộ môn liên quan đã có nhiều công trình nghiên cứu được đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và hơn 50 bài báo ở các tạp chí quốc tế.

3. Hợp tác quốc tế:

Viện luôn đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với với Đại học Sassari trong đào tạo Sau Đại học và nghiên cứu khoa học.

Ngoài ra, Viện còn mở rộng hợp tác với các Trường Đại học và Viện nghiên cứu, cũng như các nhà khoa học đến từ nhiều quốc gia khác nhau trong việc phát triển các nghiên cứu chuyên ngành, tập huấn và đào tạo.

ACTIVITIES

1.  Training activities

Undergraduate training program

The Institute of Biomedicine is assigned to manage and coordinate the training program for the Bachelor of Medical Laboratory. This program is operated by the Program Director and the participation of 7 departments including:

Post-Graduate training program

*Training for Master

- Provide the training for Master of Functional Medicine since 2003 and had 129 graduates.

- From 2018, the Master of Functional Medicine training program was replaced by the Master of Biomedical Science training program, so far there have been 24 graduates and 18 current students.

- Cooperate with the University of Sassari, Italy in training of the International Joint Master in Medical Biotechnology program. Up to now, the Institute has 8 courses including 74 graduates and 07 current students.

*Training for PhD

- Provide the training for PhD in Biomedical Science in Vietnamese and English. Currently, there are 04 PhD students, in which 01 PhD student has defended the thesis at Hue University level.

- Cooperate with University of Sassari in training PhD in Biomolecular and Biotechnological Sciences.

- Participate in the management of the Doctor of Biomedical Training program in the EDUSHARE project.

2. Scientific research activities

During 10 years, members of the Institute have participated in research focusing on the following field:

- Study on antibiotic resistance of H.pylori, steptococcus suis infection, parasite and micro-fungi infection.

- Study on virulence genes and Antibiotic resistance genes of some bacteria and parasites.

- Research on gene mutations and chromosomal abnormalities related to human genetic diseases.

- Study on diagnostic markers and disease prognosis.

- Research on infectious viruses in Asia in collaboration with Tokyo Metropolitan University.

- Participate in research on drug-resistant malaria and clinical trials for this disease in the collaboration with Purdue University (USA) and Torino University (Italy).

- Provide research facilities for PhD students with the Universities from Estonia and Japan.

- Publish many research papers on national specialized journals and 50 articles on international journals.

3. International cooperation

The Institute always improve the cooperation with the University of Sassari in postgraduate training and scientific research.

In addition, the Institute also expands cooperation with Universities and Research Institutes from different countries in developing research and training.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

06 Ngô Quyền, P. Vĩnh Ninh, TP Huế
+84.234.3822173 - +84.234.3822873
+84.234.3826269 - +84.234.3826270
[email protected]

KẾT NỐI VỚI HueUMP

Top