Y học dự phòng

Bác sĩ Y học dự phòng

6 năm

Đại học Chính quy

7720110

THPT Quốc gia


Chương trình đào tạo

NGÀNH Y HỌC DỰ PHÒNG

(PREVENTIVE MEDICINE)

Mã số: 7720110

 

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo Bác sỹ y học dự phòng có y đức, có kiến thức về khoa học cơ bản kiến thức về y học cơ sở vững chắc, kiến thức và kỹ năng thực hành tốt về y học dự phòng, có khả năng đề xuất, tổ chức và tham gia giải quyết có hiệu quả các vấn đề cơ bản của y tế dự phòng và sức khỏe cộng đồng, có khả năng tự học vươn lên đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1 Về thái độ

- Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân

- Tôn trọng và chân thành lắng nghe ý kiến của cộng đồng về các nhu cầu sức khỏe và các giải pháp can thiệp nhằm nâng cao sức khỏe của cộng đồng.

- Cầu thị và hợp tác làm việc theo nhóm và phối hợp liên ngành giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.

- Trung thực, khách quan, có tinh thần học tập vươn lên.

1.2.2. Về kiến thức

Trình bày và áp dụng được:

- Những quy luật cơ bản về cấu tạo hoạt động và chức năng của con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý.

- Những kiến thức cơ bản về y học dự phòng trong việc xác định các yếu tố tác động của môi trường tự nhiên, xã hội, nghề nghiệp đến sức khỏe.

- Những nguyên tắc cơ bản về cách phát hiện, biện pháp can thiệp và dự phòng các vấn đề sức khỏe của cộng đồng.

- Luật pháp, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác chăm sóc sức khỏe, nâng cao sức khỏe nhân dân.

- Phương pháp luận khoa học trong nghiên cứu khoa học công nghệ của y học dự phòng.

1.2.3. Về kỹ năng

- Tổ chức và thực hiện được hoạt động tư vấn, giáo dục sức khỏe trong chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân

- Thực hiện các kỹ thuật giám sát và đánh giá tác động môi trường, đề xuất các giải pháp phòng chống ô nhiễm môi trường

- Phát hiện các vấn đề dinh dưỡng-an toàn thực phẩm và đề xuất các giải pháp cải thiện thích hợp.

- Tổ chức và theo dõi quản lý sức khỏe, bệnh nghề nghiệp ở các ngành nghề khác nhau. Tham gia giám sát, phát hiện sớm các bệnh dịch phổ biến và tổ chức phòng chống dịch.

-Tham gia quản lý, lập kế hoạch, tổ chức giám sát hoạt động các chương trình mục tiêu y tế quốc gia về Y tế Dự phòng.

- Tham gia chẩn đoán, xử trí và cấp cứu các bệnh thông thường và một số bệnh chuyên khoa.

- Thực hiện tập huấn, giám sát hỗ trợ cho y tế cơ sở và y tế dự phòng.

- Tham gia thực hiện NCKH trong lúc học Y tế dự phòng.

- Sử dụng tối thiểu một ngoại ngữ, sử dụng thành thạo công nghệ thông tin phục vụ cho quản lý NCKH và học tập vươn lên.

1.2.4. Chức danh tốt nghiệp: Bác sỹ Y học Dự phòng

1.2.5. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp

Trường Đại học, Viện nghiên cứu, Trung tâm Y tế Dự phòng, Sở Y tế, các Trung tâm Y tế và các cơ sở Y tế khác có liên quan đến Y tế Công Cộng và Y học Dự phòng.

2. Thời gian đào tạo                      : 6 năm

3. Khối lượng kiến thức toàn khoá : 190 đơn vị tín chỉ.Chuẩn đầu ra

Đào tạo Bác sỹ Y học dự phòng là đào tạo những người có y đức, có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cơ bản về y học để xác định, đề xuất và tham gia giải quyết các vấn đề sức khỏe cá nhân và cộng đồng, có khả năng nghiên cứu khoa học và nâng cao trình độ, đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.


Bạn muốn dự tuyển ngành này?
Hãy xem thông tin ở chuyên trang Tuyển sinh hoặc chia sẽ cho mọi người

Các ngành liên quan
Quy chế đào tạo
Chương trình đào tạo Đại học

1487/QĐ-ĐHH 2022-04-02

Chương trình đào tạo Đại học

2583/QĐ-ĐHYD 2022-04-15

Chương trình đào tạo Đại học

1894/QĐ-ĐHYD 2022-04-15

Chương trình đào tạo Đại học

2571/QĐ-ĐHYD 2022-04-15

Chương trình đào tạo Đại học

0001 2022-12-05