Y tế công cộng (liên thông VLVH)

Cử nhân Y tế công cộng

2 năm

Đại học Liên thông

VLVH7720701

THPT Quốc gia


Chương trình đào tạo

Bạn muốn dự tuyển ngành này?
Hãy xem thông tin ở chuyên trang Tuyển sinh hoặc chia sẽ cho mọi người

Các ngành liên quan
Quy chế đào tạo
Chương trình đào tạo Đại học

1487/QĐ-ĐHH 2022-04-02

Chương trình đào tạo Đại học

2583/QĐ-ĐHYD 2022-04-15

Chương trình đào tạo Đại học

1894/QĐ-ĐHYD 2022-04-15

Chương trình đào tạo Đại học

2571/QĐ-ĐHYD 2022-04-15

Chương trình đào tạo Đại học

0001 2022-12-05