Quyết định về việc ban hành bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bọ chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo và lĩnh vực y tế cho game cá cược sút penalty

Danh mục bổ sung tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo và lĩnh vực y tế cho game cá cược sút penalty

2022-05-26 |

Quyết định về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo và lĩnh vực y tế cho game cá cược sút penalty

Danh mục tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo và lĩnh vực y tế cho game cá cược sút penalty

2021-07-15 |

Quy trình thực hiện công tác của Phòng Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở vật chất

Theo Quy trình công tác của Phòng Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở Vật chất, ban hành theo quyết định số 2666/QĐ-ĐHYD ngày 13/10/2020 của game cá cược sút penalty Dược, Đại học Huế.

2022-06-02 |

QĐ về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại game cá cược sút penalty

Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại game cá cược sút penalty

2022-06-01 |

Quyết định về việc ban hành Quy định mức thu học phí sau đại học năm học 2021-2022

Quy định mức thu học phí sau đại học năm học 2021-2022

2022-05-30 |

Quyết định về việc ban hành Quy định mức thu học phí đại học năm học 2021-2022

Quy định mức thu học phí đại học năm học 2021-2022

2022-05-30 |