Dự án Nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học và khám chữa bệnh tại game cá cược sút penalty - Dược, Đại học huế và bệnh viện game cá cược sút penalty Dược

nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học và khám chữa bệnh tại game cá cược sút penalty và bệnh viện game cá cược sút penalty Dược Huế.

Đối tác:
Đại học Sassari
Phạm vi:
Xây dựng, cải tạo, cung cấp trang thiết bị và đào tạo
Thời gian:
2014-2022
Tình trang dự án:
Đang triển khai