TB lịch thi lại lần 2 HK I, 15-16 (năm 1 và năm cuối)
TT CNTT | | 18-02-2016

Thực hiện chương trình và kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016, Nhà trường thông báo lịch thi lần 2, học kỳ I, năm học 2015-2016 cho sinh viên năm thứ nhất hệ chính quy như sau:

I. LỊCH THI

        Lịch thi đính kèm:  Download 

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

 

        Công tác tổ chức thi, ra đề thi, chấm thi, coi thi và thời gian thi thực hiện theo thông báo số 2976/TB-ĐHYD ngày 01/12/2015 của Ban Giám hiệu Trường ĐHYD Huế về việc Hướng dẫn thực hiện thi học kỳ năm học 2015-2016.

        - Cán bộ coi thi: Do Phòng ĐTĐH điều động.

        - Chấm thi: Nhà trường tổ chức chấm thi các học phần tập trung theo lịch trên. Các Khoa/ Bộ môn cử hai cán bộ tham gia chấm thi và mang theo đáp án, thang điểm đã được Ban chủ nhiệm đơn vị phê duyệt. Địa điểm chấm thi tại các phòng chấm thi của Phòng Khảo thí-ĐBCLGD và Phòng ĐTĐH số 5.

        - Đối với những sinh viên không đủ điều kiện dự thi lần 1 do không đạt điểm kiểm tra quá trình thực hành (ĐQT2, ĐQT3) phải chủ động liên hệ Khoa/ Bộ môn để kiểm tra lại và phải đạt từ điểm 5,0 (đối với đào tạo theo niên chế); 5,5 (đối với đào tạo theo tín chỉ) trở lên mới được dự thi lần 2.

        - Khoa, Bộ môn căn cứ vào lịch thi lần 2 để chủ động tổ chức cho SV kiểm tra và gửi kết quả điểm về Phòng ĐTĐH trước khi thi một ngày.

CÙNG CHUYÊN MỤC

game cá cược sút penalty – Dược, Đại học Huế tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Dược sĩ hệ Liên thông Chính quy từ Cao đẳng khóa 2020-2023.

Thăm dò ý kiến rộng rãi dự thảo Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo đổi mới ngành cử nhân Điều dưỡng